Regulamin sklepu internetowego
MEDIRENT

1 maja 2021 r.

I. Informacje wstępne

1.     Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, za pośrednictwem którego jest dokonywana sprzedaż sprzętu medycznego z zakresu rehabilitacji i opieki nad osobami chorymi.

2.     Usługodawcą jest SEBASTIAN AUGUSTYNIAK REHABILITACJA-MASAŻ "ABES", działający pod adresem: Zielona Góra (65-664), ul. Jerzego Waszczyka 16 lok. 20, NIP: 9241701192, REGON: 978070960.

II. Definicje

Poniższe pojęcia oznaczają:

1.     Regulamin - regulamin świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną usług za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.medirent.net.

2.     Klient - pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna, która za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.medirent.net korzysta z Usług.

3.     Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług i funkcjonalności, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.medirent.net.

4.     Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z Usługodawcą .

5.     Usługodawca - SEBASTIAN AUGUSTYNIAK REHABILITACJA-MASAŻ "ABES", działający pod adresem: Zielona Góra (65-664), ul. Jerzego Waszczyka 16 lok. 20, NIP: 9241701192, REGON: 978070960.

6.     Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej www.medirent.net drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

7.     Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.medirent.net.

8.     Towar – sprzęt elektroniczny sprzedawany w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie  przez Usługodawcę.

9.     Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika lub Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Usługodawcy, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru.

10.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Usługodawcą i Klientem albo Użytkownikiem drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.medirent.net. Sposób zawarcia i treść są określane Regulaminem.

11.  Cena - cena sprzedaży Towaru wskazana w Sklepie, która wyraża się w złotych i zawiera podatek VAT.

12.  Formularz Zamówienia - kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, którego wypełnienie jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

13.  Wyrób medyczny - narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w. tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2010 r.).

14.  Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

15.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

16.  Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

17.  Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

18.  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

19.  Prawo farmaceutyczne – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, tj. z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 944).

III. Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług, które są świadczone przez Usługodawcę, w tym w szczególności Umów Sprzedaży.

2.     Zawarcie Umowy Sprzedaży oznacza akceptacją Regulaminu.

3.     Usługa Sklepu świadczona jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu w formie elektronicznej.

4.     Usługi świadczone są w języku polskim, a język ten jest właściwy także dla Umowy Sprzedaży, Regulaminu oraz wszelkich innych oświadczeń Usługodawcy, Klienta i Użytkownika.

5.     Korzystanie z Usług może wiązać się z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Usługodawcą a Klientem / Użytkownikiem za pośrednictwem internetu .

6.     Ogólne warunki korzystania z Usług określa pkt IV Regulaminu.

IV. Ogólne zasady korzystania z Usług

1.     Aby skorzystać z Usług, należy spełnić następujące wymogi techniczne:

1.     posiadać konto poczty elektronicznej,

2.     posiadać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,

3.     urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, musi posiadać aktywne połączenie z siecią Internet,

4.     włączyć w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, akceptację plików „cookies”.

2.     Towary oferowane w Sklepie są oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, znakowane zgodnie z przepisami prawa polskiego, zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynku oraz są fabrycznie nowe.

3.     Czas realizacji Zamówienia wynosi do 20 dni roboczych.

4.     Usługodawca zastrzega, że koszty połączenia z internetem Klienta / Użytkownika w celu skorzystania ze Sklepu, obciążają tego Klienta / Użytkownika.

V. Zawieranie Umów Sprzedaży

1.     Usługodawca świadczy usługę sklepu internetowego (Sklepu) drogą elektroniczną. W ramach korzystana ze Sklepu Klienci i Użytkownicy mają możliwość dokonywania zakupu Towarów poprzez zawieranie Umów Sprzedaży z Usługodawcą.

2.     Osobą, która zawiera Umowę Sprzedaży może być wyłącznie osoba:

1.     która zdecydowała się na dokonanie Zamówienia i która wyraziła zgodę przetwarzanie jej danych osobowych oraz na brzmienie Regulaminu,

2.     pełnoletnia,

3.     posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

4.     która podała wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą przy wypełnianiu Formularza Zamówienia.

3.     W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy dokonać wyboru Towarów ze strony internetowej Sklepu, a następnie dodanie ich do koszyka poprzez użycie przycisku „DO KOSZYKA” znajdującego się przy danym Towarze. Klient/Użytkownik określa również liczbę sztuk zamawianego Towaru.

4.     Towary znajdujące się w koszyku nie są Towarami zamówionymi. Klient/Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Towarów, może również usunąć znajdujące się tam Towary, zmienić ich ilości, a także całkowicie zrezygnować z dokonania zakupu.

5.     Po umieszczeniu w koszyku wszystkich towarów, które Klient / Użytkownik zamawia, należy wybrać sposób dostawy oraz dodać ewentualne uwagi.

6.     Jeżeli Użytkownik zdecydował się zawrzeć Umowę Sprzedaży powinien w tym celu podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, a więc co najmniej: adres korespondencji e-mail, imię i nazwisko, pełen adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz co najmniej jeden numer telefonu. Do złożenia Zamówienia konieczne jest wyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych.

7.     Klient / Użytkownik podaje dane osobowe osób trzecich wyłącznie za wiedzą tych osób, po uzyskaniu ich zgody. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że osoby te posiadają informacje, iż:

1.     administratorem danych osobowych jest SEBASTIAN AUGUSTYNIAK REHABILITACJA-MASAŻ "ABES", działający pod adresem: Zielona Góra (65-664), ul. Jerzego Waszczyka 16 lok. 20, NIP: 9241701192, REGON: 978070960,

2.     dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych i są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Umowy Sprzedaży,

3.     dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez Klienta / Użytkownika,

4.     osobie takiej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,

5.     w dowolnym momencie osoba taka może złożyć wniosek o:

I.    sprostowanie (poprawienie) danych osobowych,

II.     usunięcie przetwarzanych danych osobowych,

III.    ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych,

IV.     przeniesienie danych osobowych (po wypełnieniu przesłanek określonych w art. 20 RODO),

V.      udostępnienie danych osobowych,

VI.    wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (np. w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego).

8.     Po wybraniu sposobu dostawy zostanie podany jej koszt, który zostanie dodany do kwoty do zapłaty.

9.     Uzupełniając końcową część Formularza Zamówienia wybiera się sposób płatności. Kliknięcie w dany sposób płatności powoduje przekierowanie do strony z podsumowaniem Zamówienia zawierającą końcową kwotę oraz przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, którego kliknięcie stanowi potwierdzenie, że Klient / Użytkownik wie, że złożenie Zamówienia wywołuje obowiązek zapłaty za zamówiony towar.

10.  Usługodawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia i jego specyfikację poprzez wysłanie stosownej informacji na podany adres korespondencji e-mail, a tym samym potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży.

11.  Usługodawca przystąpi do realizacji Zamówienia po uzyskaniu płatności, z zastrzeżeniem, że jeżeli wybrano opcję zapłaty określoną w pkt. IX ust. 2 pkt 5 Regulaminu, Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy Sprzedaży niezwłocznie po jej zawarciu.

12.  Usługodawca wysyła Towar na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

13.  Towar dostarcza się za pomocą firmy kurierskiej.

14.  Do zamówienia dołącza się dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi. W przypadku wyboru faktury Klient / Użytkownik będzie musiał podać dane niezbędne do wystawienia faktury.

15.  Przed odebraniem Towaru zaleca się sprawdzenie, czy podczas transportu opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie Towaru nosi znamiona uszkodzenia, zalecane jest nie odbieranie Towaru a następnie wypełnienie protokołu szkody, który będzie dostępny u przewoźnika oraz skontaktowanie się z Usługodawcą.

VI. Prawo odstąpienia Konsumentów

1.     Klient / Użytkownik, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta / Użytkownika lub wskazaną przez niego do odbioru towaru osobę trzecią.

2.     W sytuacji opisanej w ust. 1, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient / Użytkownik składa Usługodawcy w formie pisemnej na adres: ul. Jerzego Waszczyka 16/20, Zielona Góra (65-664). Dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jest dzień nadania oświadczenia. Oznacza to, że  oświadczenie takie musi zostać nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

3.     Klient może również odstąpić od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną poprzez wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy na email: info@medirent.net.

4.     W przypadku gdy Klient / Użytkownik odstępuje od Umowy Sprzedaży niezwłocznie zwracane są mu wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem przypadku wybrania przez Klienta / Użytkownika innego sposobu dostarczenia niż najtańszy sposób oferowany przez Usługodawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie Klienta/Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5.     Zwrot płatności dokonywany jest poprzez użycie takiego samego sposobu płatności, jaki został pierwotnie użyty przez Klienta / Użytkownika przy dokonywaniu transakcji. Klient / Użytkownik może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności, z zastrzeżeniem, że sposób ten nie może się wiązać dla Klienta / Użytkownika z ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat.

6.     Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub do chwili dostarczenia Usługodawcy przez Klienta / Użytkownika dowodu ich odesłania (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej).

7.     Klient / Użytkownik niezwłocznie powinien odesłać lub przekazać Towar do Usługodawcy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8.     Klient / Użytkownik ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

9.     Klient / Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów, które wynika z korzystania z nich w jakikolwiek inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

10.  Jako wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient/Użytkownik może wykorzystać  załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

11.  Ustępy od 1 do 10 nie mają zastosowania do wyrobów medycznych, które na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne nie podlegają zwrotowi.

12.  Wyrób medyczny, zgodnie z art. 96 ust. 8 Prawa farmaceutycznego, podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wystąpienia w nim wady jakościowej, niewłaściwego jego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

VII. Prawa i obowiązki Klienta / Użytkownika

1.     Klient / Użytkownik jest zobowiązany do podania Usługodawcy prawdziwych danych i informacji oraz do właściwego wypełnienia Formularza Rejestracji, natomiast przy składaniu Zamówienia – do właściwego wypełnienia Formularza Zamówienia.

2.     Klient / Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

3.     Klient / Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie swojemu połączenia z siecią publiczną, za pośrednictwem której korzysta z Usług, bezpieczeństwa. Usługodawca informuje Klienta / Użytkownika, że korzystanie z Usług może się wiązać z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług drogą elektroniczną.

VIII. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1.     Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, doświadczenie i wiedzę pozwalające mu na świadczenie Usług.

2.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak niezbędnej wiedzy technicznej Klienta/Użytkownika lub niespełnienie przez niego wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu.

3.     Usługodawca zastrzega i wskazuje, iż w okresie przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Usług może być dla Klienta/Użytkownika przejściowo utrudniony lub niemożliwy.

IX. Płatności

1.     Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmieniania Cen oraz asortymentu Towarów. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

2.     Klient / Użytkownik może uiścić Ceny:

1.     przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 43 1020 5402 0000 0418 9247, wpisując w tytule dane składanego Zamówienia,

2.     za pomocą systemu Przelewy24, którego dostawcą jest spółka PayPro S.A,

3.     za pomocą systemu PayPal, którego dostawcą jest spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

3.     Płatność z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy uważa się za wykonaną.

4.     Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy Sprzedaży po otrzymania płatności w pełnej wysokości.

5.     Wszelkie dodatkowe koszty płatności związane z wybranym sposobem płatności obciążają Klienta / Użytkownika.

X. Reklamacje

1.     Reklamacje dotyczące Towarów składa:

1.     w formie pisemnej na adres: SEBASTIAN AUGUSTYNIAK REHABILITACJA-MASAŻ "ABES", Zielona Góra (65-664) ul. Jerzego Waszczyka 16/20, z dopiskiem „Reklamacja” - załączając wypełniony Formularz reklamacji,

2.     w formie elektronicznej na adres: info@medirent.net wpisując w temacie „Reklamacja” – załączając wypełniony Formularz reklamacji.

2.     Reklamacje związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klientowi/Użytkownikowi składa się w terminie do 7 (siedmiu) dni od wystąpienia takiego zdarzenia:

1.     w formie pisemnej na adres: SEBASTIAN AUGUSTYNIAK REHABILITACJA-MASAŻ "ABES", Zielona Góra (65-664) ul. Jerzego Waszczyka 16/20, z dopiskiem – „Reklamacja - Usługi”,

2.     w formie elektronicznej na adres: info@medirent.net wpisując w temacie „Reklamacja - Usługi”.

3.     Reklamacja zawiera imię i nazwisko Klienta / Użytkownika, adres do korespondencji, adres do korespondencji e-mail, opis zastrzeżeń lub zdarzenia. Reklamacja musi również zawierać określenie Towaru i numer Zamówienia.

4.     W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Usługodawcę reklamacji sporządzonej zgodnie z Regulaminem zostanie ona rozpatrzona. Klient / Użytkownik zostanie o rozstrzygnięciu powiadomiony drogą korespondencji e-mail.

XIII. Postanowienia końcowe

1.     Regulamin wraz z załącznikami w aktualnej wersji dostępny jest pod adresem http://medirent.net/content/3-regulamin. Regulamin można również pobrać w formacie PDF pod adresem http://medirent.net/img/cms/Regulamin.pdf.

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich niezbędnych zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Klienta / Użytkownika z chwilą wyrażenia jego zgody na nowe brzmienie Regulaminu. Użytkownik  będzie mógł je zaakceptować w trakcie procedury zawierania Umowy Sprzedaży.

3.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Jeżeli Klient / Użytkownik zawiera Umowę Sprzedaży jako Konsument, a przepisy prawne kraju jego miejsca zwykłego pobytu gwarantują wyższy poziom ochrony konsumenta niż przepisy prawa polskiego, takiemu Klientowi / Użytkownikowi  zapewnia się ten wyższy poziom ochrony.

 

 

Zielona Góra, dnia 1 maja 2021 r.

           

Do pobrania: Regulamin.pdf